• 26. juni 2013

Det betyr et viktig bidrag til arbeidet med å utvikle regionen. Debatten i Stortinget 18. juni endrer ikke noe på dette. Men: Svært mye arbeid gjenstår! Det er mye opp til regionen selv å sikre videre planlegging og til slutt «spaden i jorda» uten unødig forsinkelse.

 

Vurdering av status etter komiteinnstillingen

E16 Olum – Eggemoen

 Byggestart planlagt i første NTP-periode (2014 -2017). Utfordringen ligger i om det blir enighet i bompengesaken.

 E16 Bjørum – Skaret

Her ligger det til rette for byggestart så tidlig som mulig i første NTP-periode (2014-2017). Dette har nå bred tilslutning i Stortinget. Regjeringspartienes merknad tilsier imidlertid at man kanskje må benytte en tilnærmet «Sokna-Ørgenvika»-metode. Uansett betyr dette at de berørte fylkeskommuner må være positive når det gjelder garantier, om nødvendig også for statens andel. Opposisjonen går for OPS (offentlig-privat samarbeid). Forholdet til bompenger kan bli krevende, ettersom Frp her avviker fra andre.

 E16 Skaret-Hønefoss

Her har regionen fått gjennomslag for kontinuitetsprinsippet. Det betyr at planleggingen fortsetter for fullt, men krever også at kommunene gjennomfører sin del av planjobben. Når det gjelder utbygging, synes det å være bred oppslutning om at kontinuitetsprinsippet skal gjelde også her, dvs. at det ikke blir stopp på Skaret. Det stiller imidlertid krav til tempo i den videre planlegging.

Ringeriksbanen

Merknaden fra regjeringspartiene innebærer en noe mindre forpliktende utbyggingsstart enn hva signalene på forhånd kunne tyde på. De legger nå opp til rask planlegging og byggestart så tidlig som mulig i perioden 2018-23, og de åpner for statlig plan Kravet om ny konseptvalgutredning (KVU) er borte, og det innebærer raskere vei mot byggestart. Opposisjonen er positiv til banen og ønsker rask planlegging, men det lanseres ulike løsninger for utbyggingsform og framdrift for øvrig. Høyre og Kristelig folkeparti legger opp til byggestart i 2018-19 og åpner for statlig plan.

Reformer

At så vel regjeringsfraksjonen som opposisjonen går inn for reformer i plan- og utbyggingssystemet for veg og jernbane – om enn i ulik grad, kan vise seg avgjørende for fremdriften i Ringeriksregionens prosjekter.

Innstillingen fra komiteen finner du her.

 

Magasinet Ringerike

Magasinet Ringerike

Utgave #2 2019 er nå tilgjengelig!

Last ned Se eldre utgaver i arkivet

Hold deg oppdatert

Få ukentlige oppdateringer om hva som skjer i Ringeriksregionen, blogginnlegg med mer rett i din inboks.Meld på nyhetsbrev