• 05. november 2014
  • NHO

Dagens rapport og pressemelding fra Jernbaneverket og Statens vegvesen viser at det er mulig å starte byggearbeidene med ny E16 Skaret – Hønefoss og Ringeriksbanen i 2018/19. Det er dermed fullt mulig med en byggestart i samsvar med Stortingets forutsetninger.Ordførerne i Ringeriksregionen gir full støtte til de to statsetatene for dette forslaget og de konkrete anbefalingene.

Statens Vegvesen og Jernbaneverket fortjener honnør for dette utredningsarbeidet. Ordførerne forventer at Regjeringen allerede nå fatter beslutninger som anbefalt

Statlig plan, felles organisasjon vei-bane

  •  Åsa-alternativet for Ringeriksbanen siles bort. Det er borkastet å bruke mer tid og penger på dette alternativet nå.
  • I det videre silingsarbeidet fram mot 31. januar 2015 settes fullt fokus på trasealternativene med vei og bane over Kroksund, slik at endelig trase kan fastsettes tidlig I 2015.
  • Statlig plan er nødvendig for å holde forventet framdrift og for å kunne håndtere ulike konflikter raskt, jfr. de mange innsigelsene fra ulike statlige instanser til Kommunedelplanen for E16.
  • Det må snarest opprettes en felles organisasjon for Ringeriksbanen og E16 med dedikert ansvar for prosjektet. Korte beslutningsveier, raske avklaringer, klare fullmakter og forutsigbar finansiering er avgjørende suksessfaktorer.

 For å sikre gjennomføringskraft og forutsigbar finansiering, anbefaler ordførerne at selve utbyggingen selskapsorganiseres i egnet form.

Ønsker reguleringsoppstart i 2015

I et notat fra juni i år antydet etatene byggestart mellom 2021 og 2024. Samferdselsministeren ba tidligere i høst om at etatene skisserer en mer ambisiøs planprosess. Det er dette etatene nå svarer opp med tydelige og gode anbefalinger.

For å klare denne framdriften må det gjennomføres flere grep for å korte inn planleggingstiden. Det viktigste er å starte arbeidet med en felles reguleringsplan tidligst mulig i 2015, og gjennomføre en komprimert planprosess med mest mulig overlapping mellom planfasene. Det er allerede gjort mye utredningsarbeid i området som gjør dette mulig.

Ordførerne i Ringeriksregionen mener at den rapporten som nå er lagt fram gir et svært godt grunnlag for beslutninger om det videre arbeidet med Ringeriksbanen og E16. Ordførerne er godt fornøyd med at rapporten viser at det ved åpningen vil være kapasitet for to Inter City-tog i timen mellom Hønefoss og Oslo i tillegg til fjerntog, og at dette på lengre sikt kan økes til 4 tog i timen.

Avlaste veksten i Osloområdet

Et slikt togtilbud i kombinasjon med en firefelts vei vil sette denne regionen i stand til å ta vår del av ansvaret for den forventede veksten i Oslo-området. Kommunene og næringslivet er klare for å ta et slikt ansvar.

De to statsetatene vil 31. januar 2015 levere en ny rapport med mer konkrete anbefalinger om blant annet traseer og stasjoner. Hele Ringeriksregionen ser med forventning fram til denne rapporten, og forutsetter at Regjeringen følger opp med raske beslutninger slik at den anbefalte framdriften kan holdes.

Magasinet Ringerike

Magasinet Ringerike

Utgave #2 2019 er nå tilgjengelig!

Last ned Se eldre utgaver i arkivet

Hold deg oppdatert

Få ukentlige oppdateringer om hva som skjer i Ringeriksregionen, blogginnlegg med mer rett i din inboks.Meld på nyhetsbrev